Phí tối thiểu

8 triệu

Độ tuổi tham gia

18 - 55 tuổi

 • Bảo vệ tài chính toàn điện trước các bệnh lý nghiêm trọng qua nhiều giai đoạn (giai đoạn sớm, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối) với tổng quyền lợi lên đến 300% số tiền bảo hiểm.
 • Chi trả thêm 25% Số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em hoặc bệnh lý theo giới tính.
 • Đóng phí ngắn hạn nhưng bảo vệ đến tuổi 99.
 • Khoản tiền mặt lên đến 100% Số tiền bảo hiểm tại tuổi 75.
 • Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn bằng 100% Số tiền bảo hiểm kèm Bảo tức và Lãi tích lũy.
Advertised Rate

11.99%

Comparison Rate*

15.73%

 • No early exit penalty
 • Can apply online
 • Can apply in branch
 • Sign as guarantor
Advertised Rate

5.44%

Comparison Rate*

5.99%

 • Features a low rate
 • No ongoing fees
 • Can apply online
 • Available for 457 visa holders
Advertised Rate

3.74%

Comparison Rate*

5.74%

 • tra low interest rate
 • No ongoing fees
 • No upfront fees
 • Extra repayments + redraw services
Advertised Rate

11.99%

Comparison Rate*

 • No early exit penalty
 • No ongoing fees
 • Can apply online
 • Extra repayments + redraw services
Advertised Rate

5.44%

Comparison Rate*

5.99%

 • Extra low interest rate
 • No ongoing fees
 • No upfront fees
 • Extra repayments + redraw services